Alex Sensation - Fantasía

Baby, tú te suelta cuando bebe
Yo sé que conmigo tú te atreve'
Traiga a tu amiga pa' que también pruebe
Haciendo cosas que no debe

Quiero ten...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.