Jay rock - King's Dead

Miss me with that bullshit (Bullshit)
You ain't really wild, you a tourist (A tourist)
I be blackin' out with the purist (The purist)
I made a hund...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.