Big Sean - Even the Odds

Bitch, this ain't no boss, this a boss up
Bitch, this ain't for sure, this a toss up
Bitch, this ain't Toyota, this European
Bitch she ain't no hoe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.