MoneyBagg Yo - Pleading the Fifth

Yeah
Yeah yeah
Quavo

I just counted up a hundred thousand, I don't like to do no talkin'
Show these niggas that I'm ballin', show these hoes tha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.