Naughty Boy - One Chance to Dance

I'm no professional dancer
Baby, I ain't no Michael Jackson
But I would learn any move
Get with any groove
Just to dance with you

I'll let my f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.