Quality Control - On Me

Earl on the beat
I can't even promise, is there any problems
Yeah, yeah
Jeffery
Lil Boat

Is there any problems (any problems)
Any bottles (any...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.