NAV - I Am

If Young Metro don't trust you I'm gon' shoot ya

15 racks, 20 racks, 30 racks, I got them bands
Rocks with the ice on my shirt and them D&G pants ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.