Marc E. Bassy - Plot Twist

Plot twist, I never thought it would end up like this
I always thought it would only be one kiss
One became a hundred
Oh, all of a sudden, I'm sayi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.