Meek Mill - Backboard

Hey, 200 miles on the dashboard (skrt-skrt-skrt)
I came from serving them bags out a back-porch
(Serving them bags out a back-porch)
We hit that bo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.