Calvin Harris - Heatstroke

Won't you please
Slow it down?
I'm tryna talk to you, darlin'
Tryna walk with you, darlin'
Do you hear me?
And no-no-no-no-nobody can stop it
Th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.