Young Thug - Family Don't Matter

Yeah, whaddup
I'm tryna put my dick inside of yo panties
Yeah, and when I tear this shit for real, yeah
I be rolling out, while they rolling loud
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.