Young Thug - She Wanna Party

Trendsetter era
Rich nigga put that ace of spade in the air
Mack a couple bitches, yeah we played everywhere
Shake it up and pop it, damn she spray...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.