Young Thug - Get High

Young Chop on the beat

Ay yo nephew
I think it's time to put some of that real sticky-icky-icky in the motherfuckin' air
But in a Backwood, ya di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.