B.o.B - 4 Lit

Should be two lit, shit be four lit
Pick me up before six
Got a bitch, with another bitch
We ain't trippin' 'cause we all hit
Yeah we all with the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.