J Balvin - Coronamos

Ya coronamos
Estamos en la grande y de aquí no bajamos
Ya coronamos y por eso es que lo celebramos

Tráeme un Buchanan's (Tráeme Buchanan's)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.