Vinnie Paz - The Coffin

Yeah
Yo, Les, what up papa?
Juju Gigante, y'kna mean?
Goblin Queens New York, Philly out here
We shining

The four-fifth symphony lift him
It'l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.