Belly - Dealer Plated

Countin' dirty money, getting faded (getting faded)
Gold chains, gun's nickel plated (nickel plated)
Whoo! Eyes dilated (die)
Fuck around and you c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.