Young Thug - Floyd Mayweather

This real talk type shit, I swear to God
We just don't call this shit drink, you know I'm sayin'?
Lil bitch, you ridin' niggas dicks like a bitch, d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.