Dj Khaled - Ima Be Alright

Ayy everybody switchin' up, I guess
DJ Khaled

It's just the way it is, oh
These niggas beat me to it
Yeah, these niggas started changin', oh no ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.