DJ Drama - Right Back

Young nigga got it jumpin' like Jordan
200 on the foreign, I'ma get it right back
Bought Versace from Versace
Just to be flashy, I'ma get it right ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.