Chance The Rapper - Mixtape

Chance the motherfuckin' rapper
With a capitalized, uh, times, like the times
Lil Boat
Chance
Lil Boat

Am I the only nigga still care about mix...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.