Young Thug - Can't Tell

Niggas say they fuck with you, I can't tell
500,000 dollar Chevelle
How he got bricks and birds for retail?
How he got 100,000 worth of belts?
The...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.