Young Thug - My Boys

Lil' Durk in this motherfucker (oh), gang, (Ralo)
Fam, aye where the real niggas at?
You know all the MOB rockin' witcha nigga right here
Yeah only...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.