Young Thug - Bread Winners

I know that I'm making a killing
My coupe got them stars in the ceiling
My niggas go brazy, no Ritalin
AP bitch, I'm all bout them Benji's
I come ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.