Young Thug - Family

(I'm like woo, yeah)
Yeah Dora in this moteherfucker with me
(I'm like woo, yeah)
We just gon' ride the beat
Nothing major
(I'm like woo, yeah)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.