Curren$y - Drive By

Uh, money on the floor, make them bitches go
Buckets' ice-cold, bottles, bring us more
Black top fill my Rolex white gold
They think I'm movin' dop...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.