Future - Mi Combo (Spiff TV)

Mi combo está fuerte
En la calle encendido
No buscamos líos pero si te prestas sales prendios (prendidos)

Mi combo no juega (no juega)
Se criaron en ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.