Meek Mill - Jump Out the Face

I just took a Perc now I'm on another level
Tasting on the molly got me dancing with the devil
Poured 8th of Kobe Bryant mixing purple with the yell...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.