William Clark Green - Ringling Road

Train rolls in at ten am
Kill the lamb for the lions, find some water for the elephants
Monkey on his shoulder, is a monkey on his back
Could I bum...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.