Kid Ink - Like a Hott Boyy

Metro Boomin' wants some more nigga

I just pull up to the spot boy
Like I'm fresh up off the lot boy
Niggas say I do a lot boy
'Cause I'm spending ca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.