Calvin Harris - Dollar Signs

Dollars signs
Said fuck this shit, you know what's on my mind
Stay on your hustle, you'll be on your grind
Whip out your heart and lift it on the line...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.