Lila Downs - Chacarera para Mi Vuelta

Dejé mi tierra cantora
Por conocer otros pagos
Voy andando los caminos
Pero mi alma está en Santiago

Desde entonces vivo sola
Por las calle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.