Ace Hood - Bugatti Remix

We the motherfuckin best nigga
Remix motherfucker!
Ace Hood!
This the remix!

I come looking for you with Haitians
I stay smoking on good Jamaican
I f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.