Lupe Fiasco - How Dare You

You shine like the lights of Las Vegas
You feel radiant and outrageous
You're confidence and appeal, so sexual
How dare you? How dare you? How dare...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.