Marteria - Lila Wolken

30 Grad, Ich kühl' mein' Kopf am Fensterglas
Such den Zeitlupenknopf Wir leben immer schneller
Feiern zu hart, wir treffen die Freunde und vergessen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.