Daddy Yankee - Llamado de Emergencia

Atención a todas las unidades
Llamado de emergencia del sistema 911
Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco
Necesitamos asistencia de inmedia...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.