The weeknd - The Zone

Ooh, why
Why, why
Hold on
Why, why

Why you rushing me baby?
It's only us, alone
I don't want to die tonight baby
So lemme sip this slow
I'll...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.