The Game - All the Way Gone

Just me and you girl
Mars
Baby you're the one
Oh
Let it rock, yeah yeah

She leave her hair in the sink
She leave her hair on the floor
Her ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.