Rick Ross - No. 1

Ayo Bugatti boys (turn em up)
You know what it is breathe bitch breathe,
Breathe bitch breathe, go

Hello good morning tell me what the lick rea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.