Queen - Life Is Real (Song For Lennon)

Guilt stains on my pillow
Blood on my terraces
Torsos in my closet
Shadows from my past
Life is real, life is real
Life is real, so real

Sleep...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.