Lil Wayne - Pass the Dutch

Too many women, and not enough time
I'm a cool cat, but I'm on life nine
Pimping ain't dead cause I be the life line
And I don't buy the bar cause ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.