Down With Webster - Time to Win

It's time to win!
I built my soul on rock and roll
Then someone told me kids don't rock no more
Oh! oh! oh! oh! it's time to win!
I built my soul ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.