Freeway - Big Spender

Rocafella millionaires bitch, early, that's right, haha
{Hey Big Sp-, Hey Big, Hey, Hey Big Spender}

[verse 1:]
[Freeway:]
30 mill in the bank, 30 gr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.