Sido - Ficken

Ah, man sieht es mir nicht an, doch ich bin ein Gentleman
(Yeah), weil ich in Sachen Romantik noch kein Ende kenn'
Ich hol die Dame von Zuhause ab m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.