Outkast - Morris Brown

Whether you like it or not,he's back
D-A-double D-why Fat Sacks
Ridin' in the Cadillac
Beatin' like some beat it up
The game dun' changed Out-
Kast ca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.