David Banner - Gangster Walk

It's ya boy, David Banner
I'ma see if I can bring the gangsta walk back
Memphis, Mississipi, everybody from the South
Let's walk!

Gon' gangsta walk, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.