Ja Rule - Caught Up

Word to mother to my nigga buck 3000 on the boards!
Holla back!
They be killing it know what I mean big boy!
Know what I'm sayin' hey yo!
Hey yo j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.