Timbaland & Magoo - Party People

[Jay-Z]
Guess who? Uh, uh-uh uh-uh
Jigga, ya heard?
Uh-uh, a-Timbaland, ya heard?
Uh, Twista, ya heard? see'mon, see'mon
Uh-uh, uh-uh, g-ge, ge-g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.