The Grouch - I'm Here

Pressure, can't sleep, worried, up late
Anger, much hate, danger, what's fate
Stranger, future, slangin, truth to
tangle, you to, get your scratch on
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.