Gambino Family - Don't Cry

[Fiend talking]
Yo, Yo
What's up to all my muthafuck soldiers,
My thugs, my warriors, my survivors out there
It's Fiend excited private wit' see-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.